Šefic in Podbregar domnevno prejemnika nenavadnih izplačil iz tajnega fonda SOVA

Na SOVA trenutno poteka izredni strokovni nadzor, ki je po naših informacijah povezan s spornimi izplačili iz posebnega sklada agencije Boštjanu Šeficu in Iztoku Podbregarju. Oba očitane nepravilnosti zanikata.

Zavrnilne odločbe SOVA na naše zahteve po informacijah javnega značaja o primeru.
Zavrnilne odločbe SOVA na naše zahteve po informacijah javnega značaja o primeru.

Na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA) so nam potrdili, da od 14. oktobra pri njih poteka izredni strokovni nadzor, ki ga je odredil direktor agencije Zoran Klemenčič.

Nadzor je, kot gre sklepati iz pojasnil SOVA in navedb naših virov, namenjen iskanju in analizi dokumentov o sporni porabi sredstev iz posebnega sklada agencije. Sredstva iz tega sklada so namenjena tajnim operacijam in plačilu tajnih virov oziroma informatorjev SOVA. Informacije o višini spornih izplačil so različna: po navedbah nekaterih naših virov naj bi sporna izplačila iz sklada znašala nekaj 10.000 evrov, po navedbah drugih pa do 200.000 evrov.

Po informacijah naših virov so izplačila sporna zato, ker obstaja sum, da sta ta sredstva nekdanji direktor SOVA Iztok Podbregar in njegov namestnik Boštjan Šefic zadržala zase, čeprav naj bi bil denar uradno namenjen za plačilo dela tajnim sodelavcem SOVA.

Zdajšnji direktor SOVA Klemenčič je izredni strokovni nadzor odredil po tem, ko smo se s podcrto.si julija letos na agencijo obrnili z zaprosilom po dokumentaciji, ki domnevno kaže na sporna izplačila iz posebnega sklada SOVA Podbregarju in Šeficu. Podbregar je sicer trenutno dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Šefic pa je državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve – torej drugi človek ministrstva za ministrico Vesno Györkös Žnidar.

Kako so potekala izplačila

Na podcrto.si smo v večmesečni preiskavi govorili z več viri, seznanjeni z domnevnimi spornimi izplačili iz posebnega sklada SOVA Podbregarju in Šeficu.

Sporna izplačila Podbregarju in Šeficu so se domnevno dogajala v obdobju, ko sta omenjena vodila agencijo. Podbregar je bil direktor SOVA od junija 2002 do septembra 2006. Šefic pa je bil namestnik direktorja SOVA od februarja 2004 do septembra 2007.

Po navedbah, ki jih je za podcrto.si potrdilo več virov, ki se zaradi narave informacij niso želeli javno razkriti, sta nenavadna izplačila iz posebnega sklada pričela preiskovati poznejša vodilna: nekdanji direktor SOVA Andrej Rupnik in njegov namestnik, Darko Stare. Rupnik je SOVA vodil od septembra 2007 do julija 2010. Stare pa je bil namestnik direktorja med novembrom 2007 in avgustom 2010.

Po informacijah naših virov naj bi ju na sporna izplačila Šeficu in Podbregarju opozoril eden izmed zaposlenih. Rupnik in Stare sta nato začela sporna izplačila neuradno preiskovati. Po informacijah naših virov sta ugotovila, da v nekaterih primerih res obstaja sum zlorabe sredstev.

Pri izplačilih iz posebnega sklada mora biti navedena identifikacijskega številka informatorja, ki bo končni prejemnik denarja. Obenem mora biti navedena informacija, kdo je obveščevalec oziroma zaposleni v SOVA, ki ima stik z informatorjem. Izplačila morajo vsebovati tudi obrazložitev, katere informacije je pridobil informator oziroma s čim si je prislužil plačilo.

Andrej Rupnik je v preiskavi najprej v excel tabeli popisal izplačila informatorjem SOVA v času, ko sta agencijo vodila Iztok Podbregar in Boštjan Šefic. Na podlagi analize izplačil je nato ugotovil, da so bila nekatera izplačila namenjena informatorjem, ki so bili v času teh izplačil že dlje časa deregistrirani.To pomeni, da niso več sodelovali s SOVA in zato tudi niso bili upravičeni do izplačil iz tajnega sklada SOVA.

Dokumentacija o teh izplačilih je po navedbah naših virov obenem vsebovala le dokazila, da so bila sredstva izplačana, ne pa tudi obrazložitve, za kakšen namen so bila izplačana.

Darko Stare in Andrej Rupnik sta po informacijah naših virov ugotovila, da je kot obveščevalec, ki naj bi bil stik z informatorjem, v dokumentaciji navedena oseba, ki upravlja s sredstvi posebnega sklada. Ta oseba pa glede na svojo funkcijo sploh nima stika z informatorji agencije. Stare in Rupnik sta ugotovila tudi, da sta sporna izplačila deregistriranim informatorjem odobrila in izplačala Boštjan Šefic in Iztok Podbregar eden drugemu. Nekatera izplačila je torej odobril Šefic Podbregarju, da bi jih slednji nato predal informatorju, druga izplačila pa Podbregar Šeficu z istim namenom.

Ker pa so bili informatorji v času spornih izplačil že deregistrirani, po navedbah naših virov obstaja sum, da sta Šefic in Podbregar ta sredstva zadržala zase.

Zgodbe na Pod črto nastajajo s pomočjo vaših donacij. Želim podpreti Pod črto.

Preiskave Rupnik in Stare nista končala

Po naših informacijah Rupnik in Stare preiskave nista mogla končati, saj sta pred tem odstopila z mesta direktorja oziroma namestnika direktorja SOVA. Vso zbrano dokumentacijo o spornih izplačilih sta takrat predala svojima naslednikoma: Sebastjanu Selanu, ki je direktor SOVA postal julija 2010, in Stanetu Štembergerju, ki je namestnik direktorja postal avgusta 2010. Selan je agencijo vodil do julija 2012, Štemberger pa je bil namestnik direktorja SOVA do februarja 2012.

Po naših informacijah je predajo izsledkov preiskave Darko Stare njegovemu nasledniku Štembergerju zabeležil tudi v primopredajnem zapisniku med obema namestnikoma direktorja. SOVA smo zato po zakonu o dostopu do informacije javnega značaja 18. julija letos zaprosili, da nam posredujejo ta primopredajni zapisnik. Posredovanje so na SOVA zavrnili, zato smo se pritožili informacijskemu pooblaščencu.

Pooblaščenec je v svoji odločbi ugotovil, da bi se »5. točka zapisnika in potencialno tudi ostale lahko nanašale na problematiko, ki jo navaja prosilec […]« – torej na sporna izplačila iz posebnega sklada SOVA. Vendar pa so pri pooblaščencu posredovanje zapisnika zavrnili, saj je označen s stopnjo zaupnosti tajno. Kot pa je razvidno iz odločbe informacijskega pooblaščenca, je SOVA zapisnik kot tajen označila šele 27. oktobra letos – torej po tem, ko smo zanj zaprosili SOVA.

Po navedbah naših virov sta Sebastjan Selan in Stane Štemberger po zasedbi položajev direktorja in namestnika direktorja SOVA po hitrem postopku zaključila s preiskavo oziroma je nista nadaljevala. Zakaj ne, nismo mogli izvedeti.

Na SOVA skopi s pojasnili

Na SOVA smo na podcrto.si poslali več zaprosil za dokumentacijo o spornih izplačilih iz posebnega sklada in več novinarskih vprašanj oziroma prošenj za potrditev informacij, ki smo jih pridobili od virov. Posredovali so nam le odgovor, da je zdajšnji direktor agencije Zoran Klemenčič 14. oktobra letos odredil izredni strokovni nadzor v zvezi z zadevo. V nadzoru zbirajo dokumentacijo o preiskavi Rupnika in Stareta, ki jo je v primopredajnem zapisniku Stanetu Štembergerju popisal Darko Stare. Kot gre sklepati iz odgovora SOVA, preiskava še ni končana.

Šefic in Podbregar zanikata nepravilnosti

Vprašanja o spornih izplačilih smo postavili tudi Boštjanu Šeficu in Iztoku Podbregarju.

Nekdanji direktor SOVA Podbregar je v odgovoru zapisal, da naša vprašanja dojema kot »provokacijo ali manipulacijo.«

»Podatki posebnega sklada SOVA so namreč po zakonu o tajnih podatkih podatki SOVA z visoko stopnjo zaupnosti. Kot take jih predstavniki medijev zakonito niste mogli pridobiti. Žal sem v zvezi z SOVA in njenim delom zavezan k molčečnosti in s tem do Vas v zelo podrejenem položaju glede vsebinskih pojasnil mojega dela v SOVA in pojasnjevanja podatkov, ki niso resnični in prvič slišim zanje,« je še zapisal Podbregar (odgovor Iztoka Podbregarja).

Boštjan Šefic pa je v odgovoru podcrto.si zapisal: »V zvezi z aktivnostmi tedanjega direktorja in njegovega namestnika (preiskava Darka Stareta in Andreja Rupnika, op. a.), povezanimi z izplačili iz posebnega sklada, vam tudi ob tej priložnosti odgovarjam, da o tem nisem seznanjen in nimam glede tega nobene informacije. O delu s tajnimi izvori in izplačili oziroma postopki v zvezi s tem sem vam pojasnil, da ne morem dajati nobenih informacij, ker sem še vedno zavezan k varovanju tajnih podatkov.«

»Po mojem spominu, vedenju in poznavanju takratnih postopkov pa vaše navedbe (izplačila deregistriranim informatorjem brez obrazložitev izplačil, op. a.) ne bi bilo mogoče niti izvesti. Prav tako poudarjam, da so po mojem spominu ob vsakem izdatku obstajala tudi poročila, ki so se morala ustrezno hraniti glede na vrsto poročila. Kaj se je dogajalo v obdobju zadnjih dobrih devetih let, pa ne vem in niti ne morem vedeti,« je še zapisal Šefic.

S Šeficem smo o spornih izplačilih na podcrto.si neuradno govorili že v začetku septembra.

Stare in Rupnik potrjujeta zgodbo

Za odziv smo zaprosili še Andreja Rupnika in Darka Stareta, ki sta v času njunega vodenja SOVA pričela s preiskovanjem izplačil Iztoku Podbregarju in Boštjanu Šeficu.

Andrej Rupnik je v odgovoru podcrto.si zapisal, da je bila ena izmed ključnih nalog, ki jih je imel v času vodenja SOVA, ureditev področja izplačevanja sredstev v zvezi s tajnim pridobivanjem podatkov  – torej kot izplačilo stroškov in nagrad tajnim človeškim virom agencije. V letu 2007, pred začetkom Rupnikovega mandata, je namreč računsko sodišče na tem področju ugotovilo vrsto nepravilnosti. Za sistemsko ureditev področja je pripravil »kompleksen interni pravni akt« in zanj pridobil pozitivno mnenje računskega sodišča.

Kot je pojasnil Rupnik, so zoper nekatere nekdanje uslužbence SOVA takrat že potekali postopki zaradi domnevnih zlorab sredstev posebnega sklada. Šlo je za tako imenovano afero Webs.

Rupnika so nato pred njegovim odhodom iz agencije nekateri podrejeni v SOVA obvestili o spornih izplačilih sredstev iz posebnega sklada. »Uslužbenci blagajne posebnih sredstev so opozorili, da so bili vsi tajni viri, na katere so se dvigi sredstev nanašali, že pred časom deregistrirani. To pomeni, da niso več tajno zbirali podatkov za potrebe agencije in z njo niso bili več v stiku, s tem pa tudi niso bili več upravičeni do prejema sredstev agencije. V dokumentarnem gradivu agencije, v tako imenovanem posebnem skladu, so obstajali dokumenti, ki so dokazovali dvige sredstev, to pa so bili tudi edini dokumenti v tej zadevi, čeprav bi morale biti z njimi neposredno povezane tudi obveščevalne informacije, iz katerih bi bilo jasno razvidno, za kakšen namen so bila sredstva porabljena, oziroma kakšne obveščevalne podatke je agencija v tem procesu pridobila,« je zapisal Rupnik.

Rupnik je potrdil, da je »v okviru takratnih vodstvenih odgovornosti« preučeval primer, da ugotovi, ali je sklepanje o morebitni zlorabi sredstev utemeljeno ali ne: »Pregledal sem frekvence dvigov denarnih sredstev navedenega uslužbenca glede na namen ter podatke grafično prikazal v računalniški tabeli, ki je prikazovala čas dvigov, namen dvigov in višino sredstev (ta dokument je po mojem odhodu ostal v agenciji, gre pa za deloven dokument). Osebno sem pregledal tudi zapise v bazi obveščevalnih podatkov agencije, da bi našel kakršen koli s temi dvigi denarja povezan obveščevalni dokument, a ga nisem našel.«

Kot je pojasnil Rupnik, bi zadevi do dna lahko prišel le tako, da bi z deregistriranimi viri agencije opravili pogovore in ugotovili, ali so sredstva tudi v resnici prejeli in za kakšen namen so jim bila ta sredstva izplačana.

»Če bi ugotovili, da nekdanji viri agencije o teh sredstvih ne vedo nič, oziroma, da jih nikoli niso prejeli, bi bilo jasno, da je šlo za zlorabo, in da je visok uslužbenec agencije denar porabil nenamensko ali pa si ga celo protipravno prisvojil. Ker agencija ni pooblaščena za preiskovanje v okviru predhodnega postopka kot dela predkazenskega postopka, bi v primeru potrditve indicev o zlorabi o tem pisno obvestila tožilstvo in policijo,« je zapisal Rupnik.

Vendar pa preiskave ni uspel pripeljati tako daleč, saj je tistem času agencijo na »željo takratnega predsednika vlade« zapustil. »Sem pa o tej ‘odprti’ zadevi ob predaji vodenja agencije ustno informiral svojega naslednika in mu svetoval, da z ugotavljanjem okoliščin nadaljuje, ne vem pa, kako je potem tudi dejansko ukrepal in ali so se indici izkazali kot točni ali napačni,« je še zapisal Rupnik (celoten odgovor Rupnika).

Zgodbo je potrdil tudi Darko Stare. Ta je v odgovorih na naša vprašanja zapisal, da je preiskavo delovanja Boštjana Šefica in Iztoka Podbregarja zaradi nenavadnih izplačil iz posebnega sklada SOVA »na podlagi prijave in predložitve dokumentacije pri spornem  ravnanju udeleženega uslužbenca/ke, uvedel in naročil takratni Andrej Rupnik, direktor agencije, izvajal pa jo je v ta namen določen uslužbenec agencije, sam pa sem bil z dotedanjimi ugotovitvami in potekom preiskave seznanjen kot namestnik direktorja. Po odstopu direktorja sem dotedanje izsledke in dokumentacijo ob primopredaji predal v nadaljnje postopanje namestniku direktorja (Stanetu Štembergerju, op. a.), ki me je nadomestil po mojem odstopu.«

Stare je potrdil informacijo, da so so izplačila potekala tako, da so bili kot prejemniki sredstev navedeni tudi že več let deregistrirani informatorji. Kot obveščevalec, ki je »zveza« s tem informatorjem, je bila navedena oseba, ki je upravljala s posebnim skladom. Prejemnik oziroma tisti, ki je s podpisom odobril izplačilo, pa sta bila Podbregar oziroma Šefic. Potrdil je tudi informacijo, da v nasprotju z ustaljeno prakso izplačila niso vsebovala obrazložitev zanje, niti ni bilo možno ugotoviti, za kaj je bil denar dejansko porabljen.

Stare je povedal še, da bo o zadevi, v kolikor bo povabljen, pričal pred komisijo državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Z našimi vprašanji glede primera smo se po elektronski pošti obrnili tudi na Sebastjana Selana in Staneta Štembergerja. Zanimalo nas je, ali sta nadaljevala s preiskavo, o izplačilih Šeficu in Podbregarju, ki sta jima jo predala Darko Stare in Andrej Rupnik. Odgovorov nismo dobili.

PodCrto_Design_Podpri_Cam#4_Banner_960x360_Strap # WebButton

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Deli zgodbo 4 komentarjiVeč iz teme: Nadzor nad delom represivnih organov

Nadzorujemo, ali policija in ostali represivni organu svoje delo opravljajo zakonito in v skladu z etičnimi standardi.

63 prispevkov

Črni fond: Zavod Pod črto zmagal v sodnem sporu s Sovo

Januarja je višje sodišče Zavodu Pod črto pravnomočno dovolilo ponovno objavo člankov o sporni porabi sredstev iz črnega fonda Sove …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Sporočilo uredništva,

Primer Marina: pravnomočna izločitev dela dokazov, MNZ uvedel nadzor v policiji

Delovanje policistov pod krinko pri preiskovanju romunskih trgovcev z ljudmi je bilo nezakonito, je pravnomočno odločilo sodišče. Notranje ministrstvo je …

Tema: Nadzor nad delom represivnih organov
Članek,

4 komentarji

leban 14. 12. 2016, 22.26

PA OBSTAJA ŠE KDO V DRŽAVNI HIARHIJI ; KI NE KRADE ??????

VETERANOIKA 15. 12. 2016, 16.04

ZGLEDA, DA NI NOBENEGA !!!!!!!!!!!!!

CZPNN 16. 12. 2016, 03.45

Katastrofa in pika.

Miha 16. 12. 2016, 08.20

Dokler ne bo nihče od "velikih"obsojen in kaznovan, država sporoča ljudem naj kradejo.

Sprememba bo ko bodo ljudje stvari vzeli v svoje roke in ne čakali na gnilo državo, brez vsakih vrednot. Me prav zanima kdaj bo ljudem preveč vsega kriminala in goljufij in bod prišlo do prvega javnega linča.

Lep primer je Skandinavija, kjer so ljudje s tolčenjem po locih vrgli oblast in nato sami ustanovili svoj vladni odbor, ki vodi državo in tudi obsodili bančne "tajkune".

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno