Nadzorniki: Popovič je zlorabil občinsko glasilo za volilno kampanjo

Nadzorni odbor koprske občine je ugotovil vrsto nepravilnosti pri delovanju občinskega glasila in s tem potrdil ugotovitve preiskave Pod črto izpred dveh let.

Fotografija: Lenart J. Kučić/Pod črto

Nesmotrna poraba javnega denarja, domnevno izogibanje javnim naročilom, promocija župana pred volitvami na stroške davkoplačevalcev. To so ugotovitve Nadzornega odbora Mestne občine Koper (MOK) v zvezi z delovanjem občinskih medijev v času, ko je občino vodil župan Boris Popovič.

Letos spomladi pripravljeno poročilo nadzornega odbora s tem pritrjuje ugotovitvam preiskave Pod črto o delovanju občinskih medijev, ki smo jo objavili pred dvema letoma.

Občinski mediji – davkoplačevalski denar za politično promocijo županov

Občinska glasila predstavljajo eno izmed največjih anomalij na slovenskem medijskem trgu, smo ugotovili v naših preiskavah. Slovenske občine namreč za izdajanje občinskih glasil vsako leto porabijo po več milijonov evrov javnega denarja. Te medije pa lahko župani brez posledic uporabljajo za promocijo svojega dela, politično propagando in napad na nasprotnike.

Najbolj očitne zlorabe občinskega glasila smo ugotovili v Kopru. V tej občini so pred županskimi volitvami 2018 izšle kar štiri številke občinskega glasila KP MOK. V vseh so bili objavljeni dolgi pogovori s tedanjim županom Borisom Popovičem. V njih je Popovič poimensko napadal novinarje in politične nasprotnike. V eni izmed številk se je župan pojavil na okoli 50 fotografijah, med drugim tudi v nagradni križanki. Poleg tiskane izdaje so v Mestni občini Koper (MOK) izdajali še elektronsko glasilo ekoper.si, ki je po svetovnem spletu razširjalo enake vsebine.

Poleg vsebine je bilo problematično tudi financiranje občinskih medijev.

Na MOK so leta 2010 ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo Multimedijski center Vizija (MMC Vizija), ki je postala izdajateljica občinskega glasila KP MOK in spletnega medija ekoper.si. MMC Vizija je oba medija izdajala z občinskim denarjem, saj razen nakazil MOK in nekaterih z občino povezanih družb (komunale, javnega stanovanjskega sklada …) tako rekoč ni imela drugih prihodkov. Občina je MMC Viziji v letih 2010–18 nakazala več kot 1,3 milijona evrov, pri čemer se je višina nakazil izrazito povečala med volilnima letoma 2014 in 2018. To kaže, da je tedanji župan Boris Popovič uporabljal občinski denar za financiranje svojih volilnih kampanj.

Nadzorni odbor pritrjuje ugotovitvam preiskave Pod črto

Naše ugotovitve je po skoraj dveh letih potrdil Nadzorni odbor MOK, ki je začel spomladi 2019 – kmalu po volilnem porazu Borisa Popoviča – pregledovati postopke in dokumentacijo med občino in MMC Vizija.

Nadzornike je zanimala »pravilnost in smotrnost poslovanja Vizije« in smotrnost »porabe proračunskih sredstev za obveščanje domače in tuje javnosti«.

Konec letošnjega marca so nadzorniki MOK sprejeli končno poročilo, v katerem so opozorili na številne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri izdajanju občinskih glasil. Med drugim so opozorili, da je delovanje občinskih medijev v Kopru predstavljalo »izrazito tveganje« prikritega financiranja volilne kampanje nekdanjega župana Boris Popoviča. Poraba denarja za občinske medije pa je bila obenem negospodarna in neučinkovita. Občina mora zato po mnenju nadzornega odbora pripraviti ukrepe, ki bodo preprečevali zlorabo občinskih glasil v prihodnjih volilnih kampanjah.

Nadzorniki so najprej analizirali poslovanje MMC Vizije v volilnem letu 2018. Med drugim so ugotovili, da je bilo v proračunu MOK za izdajanje tiskanega in elektronskega glasila v letu 2018 namenjenih 290.000 evrov. Takšna postavka je po višini zagotovljenega denarja bistveno izstopala glede na desetletno povprečje. Za primerjavo: leta 2020 so v proračunu MOK za izdajanje obeh občinskih medijev skupaj predvideli 81.000 evrov.

Pri pregledu dokumentacije so nadzorniki našli še več drugih nepravilnosti. V MMC Vizija bi morali leta 2018 izdati deset številk glasila KP MOK, a jih je po ugotovitvah nadzornikov izšlo samo pet. Nadzorniki so pogrešali letni načrt poslovanja in letno poročilo MMC Vizije za leto 2018, ki ga direktor družbe ni pripravil in posredoval ustanovitelju (občini). Manjkala je tudi poslovna dokumentacija med MMC Vizijo in nekaterimi zunanjimi izvajalci (Agencijo M servis), iz katere bi bila razvidna »vsebina dejansko naročenih in opravljenih del za plačane storitve«. Zato so v poročilu opozorili na visoko tveganje »nenamenske porabe ali celo zlorabe pri porabi teh sredstev«.

V več primerih so posumili, da so se skušali pri MMC Viziji s ponavljanjem manjših naročil izogniti postopkom o javnem naročanju, čeprav so ta manjša naročila skupaj presegla mejne vrednosti za postopek javnih naročil. Opozorili so tudi na angažiranje nekaterih občinskih uslužbencev, ki so v rednem delovnem času delali za MMC Vizijo – torej za gospodarsko družbo – in na naročanje javnomnenjskih raziskav o izvoljivosti županskih kandidatov, ki jih je imel med kampanjo na voljo samo župan Popovič (raziskave je plačala MMC Vizija).

Nadzorniki so imeli pripombe tudi na poslovanje MMC Vizije po volilnem porazu Borisa Popoviča, torej po letu 2018.

Novo vodstvo ni opravilo skrbnega pregleda poslovanja družbe za pretekla leta, čeprav ugotovitve poslovanja za leto 2018 »kažejo na kazensko odgovornost tedanjega poslovodnega organa in kabineta župana, ki bi jih novi poslovodni organ moral naznaniti organom pregona«. Podobno bi morala nova občinska uprava in novo poslovodstvo po mnenju nadzornikov podati kazensko prijavo zaradi »eklatantne« kršitve Zakona o volilni in referendumski kampanji, saj da je bil časopis KP MOK »izključno propagandno glasilo župana Popoviča«. A so namesto tega »tiho in prikrito (brez razprave in sklepa občinskega sveta) prikrili nedovoljeno porabo javnofinančnih sredstev«.

Prav tako nova občinska uprava in poslovodstvo MMC Vizije nista ustanovila uredniškega odbora časopisa in imenovala glavnega urednika, kar je predvideval akt o ustanovitvi. Nadzorniki so v poročilu večkrat izpostavili prav pomanjkanje uredniške avtonomije, saj je urednika občinskih glasil imenoval direktor MMC Vizije, tega pa so imenovali v MOK. Do leta 2019 so tako občinska glasila vodili in urejali posamezniki, ki so bili zaposleni v kabinetu župana Popoviča (Andreja Čmaj Fakin, Dejan Škerlič). Leta 2018 pa je obe glasili urejal svetovalec župana Sebastjan Jeretič, zdaj svetovalec stranke SMC.

V zaključku poročila so nadzorniki sklenili, da proračunski odhodki za časopis in spletni portal niso bili (in še vedno niso) opredeljeni z jasno zastavljeno komunikacijsko politiko in strategijo, prav tako nimajo opredeljenih dolgoročnih in kratkoročnih ciljev ter kriterijev merljivosti teh ciljev. Porabo proračunskega denarja za občinski glasili pa so ocenili za »izrazito nesmotrno«, negospodarno in za »predimenzionirano« v primerjavi z nekaterimi drugimi večjimi slovenskimi občinami.

Pristojnim so med drugim predlagali, naj MOK pred sprejetjem naslednjega proračuna sprejme strategijo obveščanja in komuniciranja z javnostmi, v kateri bodo jasno opredelili javni interes na tem področju. Prav tako naj v MOK pripravijo seznam ukrepov za odpravo tveganj, da občinskih glasil ne bo več mogoče zlorabiti za volilne in druge kampanje.

Na mestni občini velik del očitkov nadzornega odbora zavračajo

S koprske občine so nadzornemu odboru po pregledu poročila odgovorili, da povečana poraba denarja v času volilne kampanje »poraja dvom v objektivnost in verodostojnost obeh medijev,« ki jih izdaja MMC Vizija. Zato so se obvezali, da bodo v MMC Vizija še v letošnjem letu imenovali uredniški odbor, ki naj bi »odpravil kakršen koli dvom« v prihodnje delovanje obeh medijev.

Zavrnili pa so nekatere ugotovitve nadzornikov glede izogibanja javnemu naročanju in negospodarne porabe občinskega denarja. Prav tako se niso strinjali, da bi morali na MOK pripraviti posebno komunikacijsko strategijo in določiti javni interes za porabo občinskega denarja, saj da ta javni interes uresničujejo že z »ažurnim in poglobljenim« obveščanjem o življenju in delu v MOK.

Občinski mediji problematični tudi v drugih slovenskih občinah

Po koprskih nadzornikih bi se lahko zgledovali tudi v drugih slovenskih občinah.

Konec leta 2015 je občinska glasila izdajalo 159 od 212 občin, torej dobre tri četrtine vseh občin. Občinska glasila imajo potencialno velik vpliv na obveščenost občanov in njihove volilne odločitve. Nad njihovim poročanjem pa imajo največ vpliva župani, ki imajo izrazito privilegiran dostop do občinskega glasila, kjer lahko nagovorijo volivce, se pohvalijo s preteklimi dosežki in obljubijo nove projekte, če bodo izvoljeni.

Drugi županski kandidati te možnosti nimajo, saj ne morejo enakovredno nastopati v občinskem glasilu. Prav tako ne morejo financirati svoje medijske kampanje iz občinskega proračuna, kar je pogosta praksa aktualnih županov.

Leta 2019 smo v naši preiskavi opozorili, da državljanov pred takšnimi zlorabami občinskih glasil v praksi ne varuje nobena varovalka, čeprav so financirana z javnim denarjem.

Občinskim glasilom ni treba delovati v javnem interesu. Niso dolžna upoštevati zakona o medijih in novinarskega kodeksa, predstavljati različnih mnenj in stališč ali kritično spremljati delovanja občine, saj njihovega delovanja v praksi nihče ne preverja. Za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti med lokalnimi volitvami so namreč pristojne občine same, prav tako lahko samo občine nadzirajo svojo javno porabo in s tem financiranje občinskih glasil. Politične volje za takšen samonadzor pa med občinami večinoma ni, saj imajo aktualni župani praviloma večino v mestnem ali občinskem svetu, kar bistveno omejuje moč nadzornih odborov.

Na koprski občini so s sprejetjem poročila o delovanju MMC Vizija tako pritrdili našim ugotovitvam, da je bivši župan Boris Popovič sistematično zlorabljal občinski denar za lastno promocijo, financiranje volilne kampanje in napad na nasprotnike. Zakonodajalci imajo tako v rokah še en konkreten dokaz, da je mogoče občinska glasila po sedanji ureditvi zelo učinkovito ugrabiti za propagandne namene. Če bodo tudi tokrat preslišali ugotovitve in predloge koprskih nadzornikov za izboljšave, pa se bodo podobne zlorabe občinskih glasil ponovile že na prihodnjih lokalnih volitvah.

Nastanek tega članka ste omogočili bralci z donacijami. Podpri Pod črto

Več o: #Boris Popovič #mediji #medijsko lastništvo #občinska glasila

Deli zgodbo 3 komentarjiVeč iz teme: Mediji

Analiziramo stanje in anomalije na slovenskem medijskem trgu.

75 prispevkov

Vladavina prava: poročilo evropske komisije citira naše ugotovitve o medijih

Poročilo opozarja na neučinkovit kazenski pregon korupcije ter netransparentno lastništvo in financiranje medijev v Sloveniji.

Tema: Kriminal, Mediji
Članek,

Preiskave Pod črto pomemben vir za evropsko poročilo o medijih v Sloveniji

Mednarodne novinarske organizacije opozarjajo na delovanje stranke SDS in problem lastništva medijev, ki ga že več let izpostavljamo pri Pod …

Tema: Mediji
Članek,

3 komentarji

Bogdan Kranjc 18. 7. 2021, 09.09

Mezanima zakaj vse komentarje brišete.

katrca 8. 1. 2022, 16.21

''Orodje Twitter Audit pa pokaže, da je kar tri četrtine teh sledilcev lažnih profilov na socialnem omrežju.''
''Izmed prvakov ostalih političnih strank je glede na število sledilcev in delež lažnih profilov Janši najbližje predsednica SD Tanja Fajon. Ta je imela lani jeseni dobrih 35.000 sledilcev, lažnih je dobrih trideset odstotkov. ''

Na strani twitteraudit.com ima janša 79% resničnih sledilcev, fajon pa 68%, oba približno enako. za janša pišete da jih ima tri četrt neresničnih sledilcev, za fajonovo pa 30%.

Taja Topolovec 10. 1. 2022, 14.22

Pozdravljrni! Verjetno vaš komentar spada pod drug članek - Astrotufing, 1. del. Podatki s Twitter Audita, ki jih komentiramo članku o astruturfingu, so bili takšni jeseni 2020.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zadnje objavljeno